Trợ giúp:Mục lục/Duyệt/Biên soạn Wikipedia

Biên soạn Wikipedia

Soạn thảo cơ bản

Hãy táo bạo!
Đóng góp vào Wikipedia
Sửa đổi trang như thế nào
Hướng dẫn cách sửa đổi Wikipedia
Thử nghiệm trong hộp cát
Xem trước và soát bài trước khi lưu
Sửa phần
Tạo liên kết
Tạo thể loại

Lưu sửa đổi của bạn

"Xem trước"   —   luôn dùng tính năng này để tránh lỗi
Tóm lược sửa đổi   —   hãy giải thích sửa đổi của bạn
Sửa đổi nhỏ   —   check this for typos and small corrections
Sửa đổi mâu thuẫn   —   what to do when another editor changes the page while you're editing it

Viết bài như thế nào

Viết bài mới
Article Wizard
Đặt tên bài
Quy ước đặt tên chung chung
Danh sách đầy đủ về các quy ước đặt tên
Bài viết đầu tiên của bạn
Article development (advanced editing)
Bố cục
Bài viết hoàn hảo
Writing better articles
Editing shortcuts
Contributing to articles outside your native language
Editing with a text editor
Những loại bài đặc biệt
Định hướng
Tạo trang con

Văn phong và định dạng

Cẩm nang biên soạn của Wikipedia
Độ lớn bài viết
Thể loại
Chú thích nguồn gốc
Thành phần của bài viết
Danh sách
Bảng
Đổi hướng
Infoboxes
Using templates
Tạo bản mẫu
List of templates
Pictures and videos
Công thức toán học
Hatnotes
Cước chú và tham khảo
Mã wiki
Học wiki nhanh
"Magic words"
Variables
Valid HTML codes in wikitext
Easy timeline syntax

Chuẩn bài viết

Tiểu sử người đang sống
Chú thích nguồn gốc
Quyền tác giả
Editing
Liên kết ngoài
Sử dụng hình ảnh
Dùng trang đổi hướng
Chỉ đưa thông tin kiểm chứng được
Xoá trang
Cẩm nang biên soạn
Thái độ trung lập
Những gì không phải là Wikipedia

Bảo quản bài viết

Sử dụng trang thảo luận
Lưu trữ trang thảo luận
Tagging pages for problems
Hợp nhất hai hay nhiều trang
Move or rename a page
Yêu cầu di chuyển trang
Delete pages/images/categories
Bài sơ khai
Hồi sửa trang vê phiên bản sớm hơn
Đối phó với phá hoại
Khoá và bỏ khoá trang (chỉ bảo quản viên)
Link together Wikipedia articles in different languages
Link words in articles to Wikimedia sister projects
Use page names
Use namespaces
Use headings as anchors to link to
Do a purge
Test edits and other things

Xem thêm

Mẹo về cách sửa đổi
Bộ quy tắc giản lược — Thông tin cần nắm vững khi sửa đổi bài viết (dành cho biên tập viên mới)