Wikipedia:Xung đột lợi ích

Xung đột lợi ích (XDLI) trên Wikipedia là sự không tương thích giữa mục tiêu của Wikipedia, là tạo ra một bộ bách khoa thư trung lập, có nguồn tin cậy, và mục tiêu cá nhân của biên tập viên. Những lượt sửa đổi XDLI bao gồm việc quảng cáo lợi ích cá nhân, kể cả công việc kinh doanh hay lợi ích tài chính của bạn hoặc của người có quan hệ với bạn như gia đình, bạn bè hoặc cấp trên. Bất cứ mối quan hệ bên ngoài cũng có thể dẫn tới xung đột lợi ích. Điều này thường được diễn đạt: khi đối với một biên tập viên việc gia tăng lợi ích bên ngoài là quan trọng hơn là hướng đến mục tiêu của Wikipedia, người đó đang có xung đột lợi ích.