Tất cả các trang trên đây đều nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho các biên tập viên. Không có trang nào đều là quy định hoặc hướng dẫn chính thức của cộng đồng Wikipedia tiếng Việt (xem thêm WP:Mức độ đồng thuận để biết thêm chi tiết).

Xem thêm

Đọc thêm (liên kết ngoài)

Video
  Jimmy Wales: The birth of Wikipedia, 2005 TED (conference), 20 mins.