Thảo luận Bản mẫu:Quy định và hướng dẫn Wikipedia

Bình luận mới nhất: 3 năm trước bởi Violetbonmua

 Việc cần làm

Quy định và hướng dẫn còn thiếu (so với en)
Quy định
 • Wikipedia:Editing policy: Quy định biên tập ☑YXong
 • Wikipedia:Proposed deletion: Đề nghị xóa (có thể khác với quy trình BQXB đang có của WP TV, cần thảo luận) Chưa thực hiện lúc này
 • Wikipedia:Proposed deletion of biographies of living people: Đề nghị xóa bài về tiểu sử người đang sống (cần thảo luận) Chưa thực hiện lúc này
 • Wikipedia:Proposed deletion (books): Đề nghị xóa bài về sách (cần thảo luận) Chưa thực hiện lúc này
 • Wikipedia:Trang tấn công: Bài dịch dang dở Question?
 • Wikipedia:Ovesight: Giám sát viên (chưa thông qua) KhôngN
 • Wikipedia:Revision deletion: Xóa sửa đổi (đi cùng với Giám sát viên) KhôngN
Hướng dẫn
 • Wikipedia:Autobiography: Tự truyện
 • Wikipedia:Plagiarism: Đạo văn question mark Đề xuất
 • Wikipedia:Fringe theories: Thuyết quan điểm thiểu số (tạm dịch)
 • Wikipedia:Courtesy vanishing: Biến mất trong danh dự (tạm dịch)
 • Wikipedia:Responding to threats of harm: Phản hồi đe dọa gây hại
 • Wikipedia:Broad-concept article: Bài viết khái niệm rộng
 • Wikipedia:Make technical articles understandable:Làm cho bài viết trở nên dễ hiểu question mark Đề xuất
 • Wikipedia:Manual of Style/Contents: Cẩm nang biên soạn/Nội dung (trang con còn thiếu của Cẩm nang biên soạn)
 • Wikipedia:Manual of Style/Accessibility: Cẩm nang biên soạn/Khả năng truy cập
 • Wikipedia:Manual of Style/Images: Cẩm nang biên soạn/Hình ảnh
 • Wikipedia:Manual of Style/Lead section: Cẩm nang biên soạn/Phần mở đầu
 • Wikipedia:Manual of Style/Linking: Cẩm nang biên soạn/Liên kết
 • Wikipedia:Project namespace: Không gian tên dự án
 • Wikipedia:Trang thảo luận: Cần dịch thêm so với bên enwiki
 • Wikipedia:Độ nổi bật: Cần dịch thêm so với bên en:Wikipedia:Notability Khẩn cấp:
 • Wikipedia:Độ nổi bật (tổ chức và công ty): Cần dịch thêm so với bên en:Wikipedia:Notability (organizations and companies)  Ưu tiên cao độ
 • Wikipedia:Độ nổi bật (âm nhạc): Cần dịch thêm so với bên en:Wikipedia:Notability (music)  Ưu tiên cao độ
 • Wikipedia:Notability (geographic features): Độ nổi bật về nơi chốn địa lý: Chưa có exclamation mark-
 • Wikipedia:Notability (media): Độ nổi bật về truyền thông: Chưa có exclamation mark-
 • Wikipedia:Notability (sports): Độ nổi bật về thể thao
 • Wikipedia:Notability (video games): Độ nổi bật về trò chơi điện tử
Khác
Trang thông tin
Trang giải thích bổ sung
Bài luận giải thích bổ sung

~ Violet (talk) ~ 16:13, ngày 1 tháng 8 năm 2020 (UTC) và  BăngTỏa (thảo luận) 22:43, ngày 20 tháng 8 năm 2020 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Quy định và hướng dẫn Wikipedia”.