Bản mẫu:Chuyển sang Commons

Tài liệu bản mẫu

Cách sử dụng

Đặt bản mẫu này vào trang cần đưa vào Commons:

{{Chuyển sang Commons}}sẽ ra

Bản mẫu đưa tập tin vào Thể loại:Di chuyển đến Wikimedia Commons.

Vui lòng không thế bản mẫu này.

Xem thêm

  • {{Now Commons}}, để gắn thẻ các tập tin để xóa sau khi được chuyển đến Commons
  • {{Do not move to Commons}}, để gắn thẻ các tập tin không nên di chuyển
  • {{Deleted on Commons}}, để gắn thẻ các tập tin đã bị xóa trên Commons